Duchovní škola Centra Radost

Nabízíme tyto cykly duchovní  školy

Poznej sám sebe I, Poznej sám sebe II                                                                                                                                                                            

Poznej sám sebe I

Již téměř 30 let se soustavně a cíleně věnujeme duchovnímu poznání a posledních 13 let intenzivně pracujeme s lidmi.
Na základě svých zkušeností se snažíme vytvořit ucelený systém duchovního vědění,
jehož cílem je poznání a porozumění sobě i životu a co nejsnazší přechod do nového
způsobu žití – tedy nalezení vnitřního klidu, štěstí a udržení zdraví.

Seminářů bude celkem sedm, vždy po jednom v měsíci.
Každý z nich je zaměřený na práci s jednou čakrou – na její pročištění, zharmonizování a rozšíření.
Pravidelnou součástí programu budou meditace a duchovní cvičení.

Je možné se přihlásit také na jednotlivé semináře zvlášť. Po absolvování každého semináře obdrží účastníci certifikát.

Místa konání:

Lektorky:  RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Cena za každý seminář: 800 Kč

Info a rezervace: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946

Náplň jednotlivých seminářů

1.seminář : 1. čakra 

Přijetí sebe a života na Zemi. Kdo jsem, odkud a kam jdu ?
Léčení rodových linií. Živel země.

2.seminář: 2. čakra 

Sebeúcta. Odpuštění.
Láska, emoce a vztahy v nové době. Živel vody.

3.seminář: 3.čakra 

Sebehodnota. Léčení strachů.

Životní energie a jak s ní zacházet. Živel ohně.

4.seminář: 4.čakra 

Sebeláska. Léčení duše – práce s vlastními citovými zraněními.
Rozpouštění ega. Živel vzduchu.

5.seminář: 5.čakra  

Sebevyjádření. Cesta ke svobodě.
Struktura lidské bytosti a potřeby jednotlivých složek.
Svoboda jako potřeba lidského ducha. Živel éter.

6.seminář: 6.čakra 
Otvírání intuice. Práce s energiemi andělů a Mistrů.
Léčebné techniky: energie nulového bodu – kvantová vlna,
Atlantská spirála věků, léčení Světlem,…

7.seminář: 7.čakra

Já Jsem. Žití ve vědomí sebe.
Vesmírné zákony jako vyjádření kosmického řádu.
Úrovně vědomí. Energie osvícení.

 

Poznej sám sebe II

Již dávní zasvěcenci považovali člověka za mikrokosmos a Vesmír za makrokosmos a věděli, že chceme-li poznat a pochopit Vesmír, je třeba nejdříve poznat sami sebe.

Motto:

„Jedině ten, kdo dokáže rozpoznat a přijmout existenci svých pozitivních a negativních vlastností, se je může naučit ovládat, a tak si dopomoci k realizaci své svobodné vlastní pravé vůle a radostně žít.“

Seminářů bude celkem osm, vždy po jednom v měsíci.  Součástí každého semináře budou meditace a duchovní cvičení.Je možné se přihlásit na celou školu či na jednotlivé semináře zvlášť. Účastníci obdrží certifikát.

Místa konání:

Lektorky: RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Cena za každý seminář: 800 Kč

Info a rezervace: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946

Náplň jednotlivých seminářů 

1 .seminář: Vědomí sebe  

Co je vědomí sebe, zvládnutí hlavních aspektů základních čaker,  cesta poznání a bdělosti, vnímání sebe.

2. seminář: Emoce, závislosti a lpění 

Důležitost emocí pro vzestup, co nám ukazují – nevědomé se dostává do  vědomí, strachy, připoutanost, omezení, minulé životy.

3. seminář: Sebeúcta, hranice a mantinely 

Úcta k sobě, co je v ovzduší úcty, utváření zdravých hranic.

4. seminář: Hodnota sebe 

Co je naše skutečná hodnota, co ji tvoří, odpoutání se od hodnot druhých, otevření svých pravých hodnot.

5. seminář: Touhy, přání a realizace sebe 

Co to znamená přát si pro sebe to nejvyšší, realizace v životě.

6. seminář: Důvěra a vnitřní jistota 

Z čeho vychází, jak ji v sobě otevřít.

7. seminář: Sebeláska 

Je jen jedna láska, utlumená frekvence nás samotných, kritika.

8. seminář: Rovnováha 

Nalezení rovnováhy uvnitř sebe, co nám ji ubírá, kde ztrácíme energii.

 

 

Vážení a milí,

v roce 2023 otevíráme znovu cyklus naší duchovní školy

Žij sebe sama  I

Úkolem tohoto roku cyklu je naladění se na sebe, lepší vnímání sebe sama a současně

odpojení se od vnějších vlivů – zejména tam, kde jsme citově a emočně angažováni.

Náš cyklus zahrnuje 6 témat – 6 programů, které nás nejvíce brzdí na cestě sami k sobě

1.Ignorance, nezájem   –  cíl : otevření se zájmu o sebe, dovolit si věnovat se sobě 

2.Arogance a pýcha  – cíl : pokora ve smyslu rovnosti všech a všeho, udržení vlastní energie

3. Agresivita, hněv  – cíl : mír uvnitř sebe 

4. Zrada a křivda  – cíl : věrnost sám sobě

5. Závist a žárlivost  – cíl : přejícnost, otevření se hojnosti všeho

6. Vina a odsudky  – cíl : osvobození sebe

 

Vážení a milí,

v roce 2020/2021 otevíráme další cyklus naší duchovní školy

Žij sebe sama II

Motto: Cesta poznání sebe je cesta k rozšíření svého vědomí.

Tím, že jdeme do svého nitra – k SOBĚ, se nám otevírá cesta k NEJVYŠŠÍMU.

 

Základem této školy je porozumění tématu vnitřní síly jako našeho kořene.

Napravením jeho zranění a jeho vyživením náš strom vyroste do krásy

a bude rodit plody Nebe na Zemi.

 

Celý cyklus zahrnuje 6 témat:

1.Vnitřní síla a slabost

2.Kam odchází naše vnitřní síla ? 

Programy našich rodin, 

 strachy, před kterými utíkáme 

3.Prázdnota a naplnění sebe

4.Soucit (jemnost, laskavost) a tvrdost

  Síla soucitu otevírající dveře do žití vyššího světa 

5.Vůle – vědomé jednání k cíli své cesty

Vyšší vůle 

6.Nahota sebe 

 

Vážení a milí,

v roce 2021/2022 otevíráme další cyklus naší duchovní školy

Cesta k zasvěcení

 

Stejně jako ve starověkých mysterijních školách procházeli adepti výcvikem a zkouškami pro překonání strachu, omezujících podvědomých programů a transformování ega, tak také my ve svých současných životech procházíme zkouškami.

Krize, těžkosti a rány osudu jsou příležitostí ke zrození do nového způsobu bytí.

Je to cesta, jež vede ke smrti starého Já, ke znovuzrození a naplnění Světlem.

Celý cyklus zahrnuje 6 témat

1. Naše cesta k zasvěcení v dnešní době 

Skládání životních zkoušek. Analogie se zasvěcováním ve starém Egyptě, Tibetu či Lemurii. Zasvěcení jako prodchnutí Světlem.

2. Sedm hlavních životních zkoušek 

Život mezi Světlem a Temnotou. Sedm velkých iniciací během lidského života. Sedm vnitřních démonů a sedm vnitřních andělů. Opuštění omezujícího. Opravdová cesta.

3. Hypersenzitivní lidé I 

Kdo jsou hypersenzitivní lidé ? Jakými znaky se vyznačují jejich citlivé duše ?  Jejich silné a slabé stránky, potřeby a poslání.

4. Hypersenzitivní lidé II

Jak se osvobodit z destruktivních vztahů ? Jak se bránit stresu, syndromu vyhoření ? Práce s traumaty.

5. Vzestup do páté dimenze

Znamení, že se v ní nacházíme. Techniky pro život v 5D.

6. Jazyk páté dimenze

Objevení své pětidimenzionální cesty. Aktivace vyšších čaker.

Lektorky: Mgr.Iveta Šťastná, RNDr,Lenka Fiurášková

Všechny semináře tohoto cyklu budou probíhat na adrese Centrum Radost, Odry, Mendlova 16 o sobotách v době od 14 do 17 hod.

Cena jednoho semináře je 800 Kč.  (Pozn. Je možné se přihlásit na jednotlivé lekce zvlášť.)

Termíny lekcí v roce 2022 zveřejníme na začátku nového roku.

Info a rezervace míst: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213


Vážení a milí,

bude pro nás velkou radostí a ctí sdílet s Vámi další duchovní cestu.

Od května tohoto roku otevíráme nový cyklus naší duchovní školy

Probuzení

Je to cesta k čistému vědomí, jež překročilo  iluzi mysli.

Na naší cestě budeme procházet 12 pozemskými branami – tj. branami, jež skutečně existují na Zemi v různých                   

částech světa tak, abychom připravili svůj lidský neurobiologický systém na přijetí vysokofrekvenčních božích energií, 

jež nás povedou k prvním stavům osvícení.

Vnímáme toto jako velmi důležité v této době pro to, abychom měli energii, sílu, naději a rozpomenuli se na svou

vlastní podstatu.

Celý cyklus bude obsahovat 12 lekcí.

V roce 2022 proběhne 6 lekcí v měsících květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec.

V roce 2023 pak lekce zbývající. 

1. lekce: Sluneční brána (Bolívie)/ 21.5.2022

Pomoc v dobách krize, životní síla z pramene Božství.

2. lekce: Brána bohyně Ištar (Írák)/ 18.6.2022

Přijetí hladiny lidství, od zmatení k cíli, porozumění srdcem.

3. lekce: Zlatá brána milosrdenství (Jeruzalém)/ 24.9.2022

Vzdání se utrpení, Kristův odkaz v naší krvi, probuzení DNA.

4. lekce: Brána k duším předků (Icukušima, Japonsko)/ 22.10.2022

Osvobození rodu, přijetí rodové linie, sejmutí břemena předků.

5. lekce: Brána Květu života (Osirión, Egypt)/ 19.11.2022

Smrt Já pro život skutečného.

6. lekce: Brána Nejvyšší harmonie (Čína)/ 10.12.2022

Zakázané břehy, oddělenost a vstup do tónu harmonie těla, vědomí a kosmu. 

7. lekce: Svatá brána (Vatikán)/ 21.1.2023

Odpuštění. Odemknutí pout neutuchajícího soudu a odsudku života. 

8. lekce: Lví brána (Mykény)/ 25.2.2023

Odvaha a síla tváří v tvář světu polarit. 

9.lekce:  Nebeská brána (Bali)/ 25.3.2023

Spojení polarit. Most k Bohu. Stabilita a bezpečí. Odevzdání se proudu.   

10.lekce: Brána všech národů (Írán)/ 22.4.2023

Integrita, prožitek života, celistvost. Na prahu sounáležitosti vedoucí k rovinám božího pojetí.       

11. lekce:  Brána boha Januse (Řím)/20.5.2023

Janus – bůh dvou tváří, bůh všech bran, vchodů a zasvěcení.

Spojení nižšího a vyššího Já. Otevření brány v nás samotných. Dar zasvěcení.

12. lekce: Brána neznámého zrození / 24.6.2023                                                                                                                                                                                                                     

Lektorky: RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Všechny semináře tohoto cyklu budou probíhat na adrese: Centrum Radost, Odry, Mendlova 16.

Cena jednoho semináře je 800 Kč.

Pozn. Je možné se přihlásit na jednotlivé lekce zvlášť.

Termíny podzimních lekcí 2022 zveřejníme během měsíce srpna, termíny lekcí v roce 2023 pak v prosinci 2022.

Info a rezervace míst: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946


Vážení a milí,

od září 2023 otevíráme další cyklus duchovní školy, tentokrát zaměřený na

Hvězdné brány vzestupu vědomí k osvícení

Celý tento cyklus bude obsahovat 9 lekcí, během nichž se postupně propojíme s hvězdami a hvězdnými systémy, jejichž civilizace  jsou pozemskému lidstvu pozitivně nakloněny a podporují jeho vzestup.

Budou to : Plejády, Arcturus, Alfa Centauri a Lyra

Každému systému budou věnovány 2 lekce.

Ta první bude vždy zaměřena na 10 programů, jež blokují cestu lidstva k osvobození, a poznání 8 úrovní lidské bytosti ( tj. bytost nevědomá, vědomá, transformovaná, probuzená, osvícená, bytost jednoty, světelná bytost a bytost vesmírná).

Úroveň osvícení je základní stav našeho vzestupu.

Druhá lekce pak bude zaměřena na poznání civilizace určité hvězdy nebo hvězdného systému a propojení s ním v meditaci.

Všechny lekce budou probíhat na adrese: Centrum Radost, Odry, Mendlova 16 o sobotách vždy od 14 do 17 hod.

Termíny lekcí jsou: 16.9., 14.10., 11.11., a 9.12. , v roce 2024 pak 13.1., 17.2., 16.3., 20.4. a 18.5.

Cena jednotlivých lekcí je 1000 Kč.

Lektorky: RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Info a rezervace: radost.centrum@seznam.cz, tel. 732 511 213, 732 257 946

Těšíme se na krásná setkání.