Nabídka a ceník služeb

RNDr.Lenka Fiurášková, Mgr.Iveta Šťastná

Kineziologické odblokování

Zjišťování fyzických, duševních a duchovních příčin potíží, problémů a nemocí

a jejich náprava pomocí kineziologie, regresní terapie,  SRT a dalších metod –

je možné při osobním sezení nebo přes Skype.

1800 Kč


Výklad andělských karet

700 Kč za 1/2 hod.


Zdravotní diagnostika Jonášovým přístrojem

Zjištění současného fyzického zdraví, informace o příčinách zdravotních potíží.

600 Kč


Bachovy esence

Namíchání směsi pro konkrétního člověka a situaci. Rozbor působení.

Vhodné při psychických potížích a zátěžích, depresi, stresu, apod.

180 Kč/ 50 ml


Diagnostika geopatogenních  a psychosomatických zón

Vliv spodní vody, půdních zlomů, různých druhů záření, elektrosmogu,..

Možnosti zmírnění jejich působení. Čištění prostoru včetně odvádění

přivtělených duší,  rušení prokletí, nežádoucích slibů, přísah, apod.

1800 Kč


Pozn.

Poradenství je možné uskutečnit i u Vás doma.  K ceně pak připočítáváme

4 Kč/ km


Témata přednášek

1) Cesta ke své duši
Hmotná, jemněhmotná a nehmotná úroveň bytí, Pojmy duše, duch a Vyšší Já.  Člověk  jako multidimenzionální bytost. Meditace: Spojení se svou duší.

2) Úrovně vědomí – od beznaděje k osvícení
Na stejnou situaci v životě je možné se dívat velmi rozdílně – záleží na úrovni  našeho vědomí. Stupnice úrovní lidského     vědomí a její vysvětlení. Propojení  úrovní vědomí s emocemi. Úloha Poslů Světla (tj. lidí s vysokým vědomím) v této době.

3) Jak uzdravit svá citová zranění ?
5 hlavních typů citových zranění: odmítnutí, opuštění, ponížení, zrada a křivda.
Jejich fyziognomické, psychické a zdravotní projevy. Zpracování a zvládnutí těchto zranění.

4) Ego, a co s ním ?
Ego jako část nás samotných, která nás odděluje od vlastní duše. Co je ego ? Jak vzniká a jak se projevuje ? Spojitost ega a citových zranění. Jak nakládat s egem svým i těch druhých ?

5) Andělé a jejich pomoc v našem životě
Andělé jako naši pomocníci a ochránci, návázání spojení s nimi, projevy jejich přítomnosti. Meditace: Spojení se svým Andělem Strážným.

6) Planetární archandělé a jejich vliv na náš život
Sedm archandělů, jež jsou regenty naší planety. Energie, kterými disponují, a oblasti života, v nichž nám mohou pomoci.

7) Poslání našich životů
Probíhající transformace planety a člověka. Odkaz Lemurie a Atlantidy. Cesta ze 3D do 5D, překonání duality, bytí v Jednotě, změna vědomí. Emoce jako brána mezi dimenzemi.

8) Vnitřní transformace
Charakteristika našeho Vesmíru. Vibrační změny na planetě (Schumannova frekvence, globální oteplování, změny magnetického pole a gravitace, narůstající vulkanická a tektonická činnost, změny klimatu,…). Přizpůsobování se nás samotných novým vibracím – zvládání negativních emocí, citových zranění a blokujících myšlenkových programů. Zdravé duchovní sebevědomí.

9) Kdo jsme, odkud a kam jdeme ?
Pojetí Boha, pojetí člověka. Princip tvoření. Poznání jako emocionální zkušenost. Jaká je naše životní cesta ? Rovnováha jako způsob žití. Meditace: Chrám uzdravení.

10) Pravidla pro zdravý a šťastný život v této době
Péče o fyzické a psychické zdraví. Vztah k sobě a k druhým. Plná zodpovědnost za vlastní život. Zdravá sebeláska. Napojení na svou intuici a její využití v životě.

11) Láska, emoce, vztahy
Stav vědomí 3D a stav vědomí 5D – jejich porovnání, projevy v běžném životě a promítnutí do oblasti vztahů. Úkoly dnešní doby.

12) Duchovní poselství Vánoc
Rytmus ročních období a působení archandělů v nich. Advent a 12 svatých nocí. Jemněhmotné děje probíhající na naší planetě o Štědrovečerní noci. Zrození a působení Ježíše Krista jako klíčová událost lidských dějin. Cesta od Ježíše ke  Kristu. Poselství Krista .Vliv archanděla Gabriela v čase Vánoc.

13) Práce se živly a posvátná geometrie
Aktuálně probíhající změny na planetě. Člověk jako 5-ti živlová bytost.
Charakteristika jednotlivých živlů. Význam elementu éter ve věku Vodnáře,
Vyrovnání elementů v nás. Práce s posvátnou geometrií.

14) Voda zázračná a tajemná
Voda, jak ji známe i neznáme. Voda a implozivní energie, přirozené chování vody, sociální chování vody. Nové pozoruhodné vědecké poznatky – čtvrté skupenství vody (voda strukturovaná H3O2). Magické a mystické vlastnosti vody. Mariánská místa a léčivé prameny a studánky v našem kraji.

15) Žití ve vědomí sebe
Původ lidských bytostí na této planetě. Pád člověka. Princip oddělenosti v dualitě (3D) a princip propojenosti v systému jednoty (5D). Energie přijetí (sebe, lidí, situací) jako cesta ven z duality. Práce s jednotlivými čakrami.

16) Svoboda jako vítězství lidského ducha
Fáze vývoje planety Země. Naše současnost a co se v ní odehrává. Struktura lidské bytosti: tělo, duše, duch. Charakteristika a potřeby jednotlivých složek. Svoboda jako potřeba lidského ducha a jak se k ní propracovat.

17) Vesmírné zákony
Vesmírné (duchovní, univerzální či Boží) zákony jako vyjádření kosmického řádu. Některé důležité zákony – např. Zákon Jednoho. Zákon Já Jsem, Zákon hierarchie, Zákon sounáležitosti a užitečnosti, Zákon sebelásky, Zákon karmy,…

18) Životní energie
Charakteristika životní energie (čchi, prána) a její složka zemská a vesmírná. Energie jin a jang a jejich rovnováha v životě. Nesprávné nakládání s životní energií (plýtvání, blokování jejího proudění, obrácení proti sobě, nerespektování
vesmírných zákonů). Energetičtí upíři a co s nimi.

19) Cesta ke své duši skrze jednotlivé čakry                                                                                                                                                                                                                                                                Člověk jako třísložková bytost. Duše jako naše jemnohmotná součást. Čakry jako energetická centra. Aspekty jednotlivých čaker a jak žít, aby naše čakry fungovaly co nejlépe. Souvislosti s fyzickým tělem a naším zdravím.

20) O tom, co bude potom…                                                                                                                                                                                                                                                                                           Struktura  aurických těl člověka. Smrt fyzického těla a první okamžiky po ní.  Co je důležité udělat bezprostředně po smrti blízkého člověka. Další cesta duše do astrální, mentální a kauzální roviny bytí. Doba mezi jednotlivými inkarnacemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21) Energetické útoky a jak se proti nim chránit                                                                                                                                                                                                                                                Úrovně poznání: přírodovědné, magické a mystické. Co je magie ? Jaké jsou rozdíly mezi bílou a černou magií ? Energetičtí upíři a energetické vysávání. Co dělat, aby nám energetické útoky neškodily.                                                                                                                     

22) Vzestup planety – rok 2020 a léta následující                                                                                                                                                                                                                                                     Změna vědomí lidí  jako  předpoklad změny reality. Nové děti – jejich schopnosti a možnosti.  Žití ve vyšších frekvenčních úrovních – úroveň Lásky, Radosti, Míru a Osvícení.

23) Doteky hvězdného nebe                                                                                                                                                                                                                                                                                   Charakteristika našeho Vesmíru a jednotlivých dimenzí.  Úkol planety Země v rámci vývoje Vesmíru.  Galaktické  společenství – hvězdné systémy Orionu, Síria, Arkturu, Plejád, Lyry, Kassiopeji a dalších a jejich vztahy k naší planetě. Meditace.

24) Práh osvícení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Aktuální energie na naší planetě. Cesta do Jednoty a cesta k prahu Osvícení v každodenním životě.  Probuzení.  Navýšení osobních vibrací. Meditace.

25) Strom života jako symbol lidského těla                                                                                                                                                                                                                                                                Sefirot a posvátná geometrie. Duchovní vývoj člověka jako cesta od kořenů stromu k jeho koruně. Význam jednotlivých orgánů  a  částí těla na této cestě. Meditace.

26) Vánoce jako duchovní milník na naší cestě                                                                                                                                                                                                                                                           Klíčová událost lidských dějin – narození Ježíše Krista. Energie archanděla Gabriela a Boží Matky a jejich vliv na nás. Otázka neposkvrněného početí. Význam rozšiřování svého vědomí pro další vývoj na planetě a úloha Slovanů v něm. Meditace.

27) Mysterium Velikonoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Velké mysterium velikonočních událostí. Propojení s energií Krista. Ukončení utrpení. Meditace.

28) Mysterium Svatodušních svátků                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mysterium Svatodušních svátků a jejich propojení s mysterii Svatého Grálu. Máří Magdalena. Tajemství lidské krve. Meditace.

29) Dimenzionální posun naší duše                                                                                                                                                                                                                                                                                     Situace na Matce Zemi (její aurický systém, čakry, magnetické pole, zemská osa,…). Posun naší duše ze 3D do 5D jako předpoklad posunu těla. Přechodový stav 4D. Perspektivy dalšího vývoje. Meditace.

30) Současný dimenzionální posun planety a lidí do úrovně 5D                                                                                                                                                                                                                      Náš neurobiologický systém a jeho význam pro zvyšování vlastních vibrací. Důležité zásady pro praktický život v této době. Význam naší řeči. Meditace.

31) Naši duchovní průvodci                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bytosti, jež tvoří náš „podpůrný duchovní tým“ podle původu a určení. Komunikace s duchovním světem. Naše Vyšší Já jako nejdůležitější průvodce. Meditace.

32) Citliví lidé: Jak přežít v tomto světě?                                                                                                                                                                                                                                                                         Principy „hodného člověka“ a jak má takovýto člověk v dnešní době žít. Zemské i vesmírné metody energetické očisty. Meditace.

33) Léčení rodových linií                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rodová karma. Rodiče jako klíčoví hráči v našem životě. Zděděné talenty a dovednosti. Převzaté zátěže a negativní přesvědčení. Čištění nežádoucích programů. Meditace.

34) Zahrada jako pramen duchovního poznání                                                                                                                                                                                                                                                           Zahrada jako mikrokosmos – její tělo, duše a duch. Kooperace s přírodou – živly, elementární bytosti, planetární vlivy na rostliny, význam plevelů a škůdců, kompostování jako alchymický proces. Vliv vnitřního rozpoložení zahradníka a jeho morálních kvalit na stav rostlin. Meditace.

35) Cesty duší pozemskou úrovní (pochopení systému Země)                                                                                                                                                                                                                         Proč jsme se inkarnovali na planetu Zemi ? Začátek cesty. Ztracení se (životy pachatele a oběti). Vzestup. Budování rovnováhy (důvěra, vnitřní síla, odevzdání, integrace). Meditace.

36) Putování mystickým rokem                                                                                                                                                                                                                                                                                             Putování mystickým rokem ve spojení s bytostí Krista jako moderní cesta zasvěcení. Léčení bloků srdeční čakry a její harmonizace. Navýšení vlastních frekvencí. Meditace.

37) Uzdravení vnitřního dítěte                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vnitřní dítě – božská část nás samotných. Jak své vnitřní dítě objevit ? Způsoby a metody komunikace a setkávání se s ním. Vnitřní rodič.  Meditace.

38)Vzestup do 5, dimenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Co je  5. dimenze ?  Prostředky, metody a postupy pro vzestup. Symptomy vzestupu. Očistné techniky. Práce s časem Meditace.

39) Léčení fialovým plamenem                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mocné vysokofrekvenční světlo. Kvality a dary fialového plamene. Možnosti léčení  nemocí, vztahů a situací fialovým plamenem. Tvoření a zázraky  v dnešním světě. Meditace.                              

 

Nabídka seminářů                       

1) Práce s kyvadlem I, II, III 

2) Spojení s duší a s Vyšším Já

3) Andělé a archandělé

4) Nanebevzatí Mistři

5) Čištění negativních energií

6) Atlantské energie

7) Atlantská spirála moudrosti věků

8) Čakry a jejich harmonizace

9) Aura

10)Léčení uvězněných emocí